Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2006.07.10


Moji trefy z Janym Pawłym II

   

        Dzisiej chciołbych Wóm opowiedzieć o mojich trefach z Nojwiynkszym z Poloków, jakigo żech znoł, z naszym Papiyżym - Janym Pawłym II.

       Wszystkich tych naszych trefów było trzi. Dwa razy Ón przijechoł nas odwiydzić, a roz tyż jo se padoł, że musza go tam odwiydzić w tym Watykanie, żeby  Mu tyż niy było żol, tak samymu, daleko od tyj Polski i tych Jego Wadowic i tych Tater.

      Piyrszy roz, jak my sie trefiyli, to było w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Był to rok 1983, świyżo po tym stanie wojynnym. Jo był wtedy na kursie ze szkoły zawodowyj w Piotrkowie Trybunalskim, cołki miesiónc czyrwiec. Na niedziela pojechali my z kolegóm du dóm, do Rybnika i w pyndziałek mieli my zaś być na tym kursie. Ale my sie zgodali, że takij okazje już niy bydzie i muszymy po dródze odwiydzić tego naszego Papiyża. Jo załatwiył  bilety w kościele (móm jedyn do dzisiej: Sektor G 1, 20 czyrwiec 1983, godz 15.30).

 

       W pyndziałek, wczas rano, tego 20 czyrwca pojechali my cugym z Rybnika do Katowic. Niy było to wcale leko, bo w tym dniu pół Polski tam jechało, ścisk był ogrómny, ale jakoś sie udało nim dojechać. W Katowicach na banhowie, zamias jechać dali do Piotrkowa, poszli my na tyn Muchowiec. Trefić niy było problymu, bo ludzie sami nas tam zakludziyli całóm grómadóm.     Po dródze było wszyndziy pełno Milicje. Pamiyntóm, że już na tym banhowie taki jedyn szukoł, czy niy móm w kapsach jakigo żelaza takim wykrywaczym. Jak mi przejechoł koło tyj kapsy i zawyrczało, to ze strachu upuściyłech z rynki bojtel nylónowy, co miołech tam jedzynie, picie. W bojtlu tym miołech tyż nóż, do mazanio chleba. Milicjant obejrzoł go i mi oddoł. Musioł być fest tympy. (yno kto?). Zaczón sie yno pytać, co mi tak w tych kapsach wyrczy. A skónd jo mioł wiedzieć? Szukóm kapsy i widza, że móm tam klucze z chałupy. To óne narobiyły tela butlu. Milicjant puściył mie dali, bo wtedy niy było jeszcze teka słychać o tych terrorystach i widać niy wydołżech mu sie podejrzany.

     Jak żech już spómnioł z banhowa poszli my z ludziami prosto na te lotnisko. Było możno kole 10 rano, a Papiyż mioł być o 15.30. Na lotnisku tyż jeszcze pora razy sprawdzali nas, ale jakoś my przeszli te kóntrole. Mieli my miejsce doś daleko od ołtorza, ale przi samej dródze, kaj tyn Papiyż przejyżdżał miyndzy sektorami i witoł wszystkich. My stoli jaki 2-3 metry od tego Jego papamobila.

     Niż jeszcze tyn Papiyż przijechoł minyło pora godzin, a w miyndzyczasie przeszła nad Katowicami tako ulywa, co jo zaś downo niy widzioł. Trowniki zmiyniły sie w stawy, a po przejściu tych tysiyncy ludzi zostało yno gliny do kostek.

     Musza sie prziznać, że niy doczekali my wtedy do końca msze, przed kóńcym poszli my zaś na cug i pojechali do tego Piotrkowa, kaj my dojechali niyskoro wieczór i niy chcieli nas wpuścić do internatu. Niy dziwia im sie, jak nas obejrzeli: po kostki w glinie, cali mokrzi.

       Tak to skóńczył sie mój piyrszy tref z Papiyżym        

       Drugi roz trefiyli my sie w Rzymie. Było to 24 kwiytnia 1994 roku. Była niedziela. Pojechali my tam z roboty, z pielgrzimkóm. Tref mioł miejsce w Sali Klemyntyńskij w Watykanie. Było tam pora grup, a miyndzy nimi my - strażacy. Było to we wieczór o 19, Papiyż prziszoł, porzykali my za Polska, św Wojciecha, bo prawie były imiyniny Wojciecha, patróna Polski. Potym Ojciec Świynty podchodziył do kożdej grupy osobno i godoł z nami. Z kożdom grupóm robiyli tyż zdjyncia. Cało ta audiyncja twała jaki pół godziny. W czasie tego trefu był żech najdłóżyj przi naszymu Papiyżowi tak blisko. Dostali my od Ojca Świyntego po różańcu, kery tyż móm w dóma do dzisiej.

     Niy byda tu opowiadoł o inkszych ciekawostkach z Włoch, o San Marino, Mónte Casino i inkszych miejscach, bo na to możno przidzie czas inkszy roz.

     Powiym Wóm yno, że w dródze nazod z Rzymu, na granicy Włosko-austryjackiyj dowiedzieli my sie, że Papiyż złómoł se noga. Tak to my go żałowali, ale radowali my sie, że mógli my sie z Nim trefić, bo potym przez dłógi tydnie niy było zaś tych audiyncjów wcale.

     Trzeci i ostatni roz trefiyli my sie z Janym Pawłym II najbliży mojigo Rybnika, w Glywicach, w 1999 roku. Było to wtedy, co "mioł przijechać i niy przijechoł, a potym zaś niy mioł przijechać, a przijechoł". Pamiyntocie.?

    Jo wcale nie planował jechać na tyn tref. Niy mioł żech ani biletów, ani wolnego z roboty. Papiyż mioł być w tych Glywicach 15 czyrwca 1999, ale sie rozchorowoł i zostoł w Krakowie.        

     Na drugi dziyń był w Sosnowcu i we wieczór podali w telewizorze, że rano możno na krótko odwiedzi te Glywice. Jo był wtedy w robocie i tak na wartko, bez zastanowiynio, po szychcie o 8 rano pojechoł żech do tych Glywic. Takich jak jo było wiyncyj, bo coś kole dwiesta piyndziesiont tysiyncy, jak dobrze pamiynca. Niy powiym, żech wtedy widzioł Papiyża, raczyj yno słyszoł. Jan Paweł II siedzioł yno na trónie kole tego helikoptera i niy było mowy, żeby co widzieć z daleka. Słyszoł żech yno, jak godoł, że sie raduje, że mu ślónzoki wyboczyły, że  musiały na Niego tak dłógo czekać.

       Z tego trefu też móm bilet w dóma, chocioż wtedy niy planowoł żech być na tym trefie, ale pamióntka je ( sektor E2 ,dziyń 15 czyrwca 1999 ) .

     To był trzeci i ostatni mój tref z naszym Papiyżym.

     Takim mojim cichym marzyniym je, trefić go jeszcze dwa razy: roz w Watykanie przi Jego grobie, a drugi roz tam na wiyrchu kedyś, u Pónbóczka. Myśla, że spotkómy sie tam wszyscy razym, czego Wóm i sobie życza


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}