Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Utwór oparty na książce pochodzącej z serwisu Wolne Lektury

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-czterech-muzykantach-z-bremy/


Tytuł oryginalny: Die Bremer Stadtmusikanten

Autor: Jacob i Wilhelm Grimm

Tytuł polski: O czterech muzykantach z Bremy

umaczenie polskie: Marceli Tarnowski


Tłōmaczyni z j.polskigo na j. ślōnski: Stanisław Neblik

Muzykanty ze Brymy


Jedyn chłop we wsi mioł ôsła, co bez dłōgi lata dźwigoł miechy do młyna, na kōniec jednakowōż siyłōw mu ubyło, a niy poradziōł już robić. Pan jego zaczōn rozważować nad tym, jako by sie go pozbyć, dyć ôsioł pokapowoł sie, skōnd wieje wiater, a uciyk ku mieście Bryma. Tam, myśloł, bydzie mōg ôstać muzykantym.

Jak już uszoł doś kōnsek drōgi, zejrzoł psa ôd myśliwcōw, co leżoł na drōdze a ciynżko dychoł.

- Cōż tak dychosz, chytoczu1 - spytoł sie ôsioł.

- Ach, - padoł pies – stary żech je a niy nadowōm sie już do gōnōw, beztōż pan mōj chcioł mie zastrzelić, ale żech uciyk; jakoż teraz zarobia na chlyb?

- Wiysz co? - padoł ôsioł. – Ida praje do Brymy, coby ôstać muzykantym, pōdź zy mnōm, a chyć sie tyż tego fachu. Jo byda groł na lutni, a ty biōł bydziesz we bymbyn.

Pies przistoł na to a ruszyli do kupy we drōga.

Za jakiś czas zejrzeli kota, co siedzioł na drōdze ze zastaranōm gymbōm.

- Nō, cōż ci się to stało, stary fōnsoczu? - spytoł sie ôsioł.

- Ôch, źle, źle je na świecie! - padoł kot. - Stary już żech je, zymby mi sie stympiyły i wola leżeć za piecym, a niy lotać za myszami, beztōż pani moja chciała mie utopić, ale uciyk żech ji, a terazki niy wiym, co mōm robić.

- Pōdź z nami do Brymy, znosz sie przeca na kociyj muzyce, tōż ôstaniesz tak jak my muzykantym.

Kot przistoł na to a we trōjka ruszyli dalij.

Za jakiś czas nasze uciekiniery przełaziyli kole zegrōdki ôd jakigoś siodłoka.2 Na wrotach siedzioł kokot a pioł, wiela mioł siyły.

- Bydź cicho, bo uszy brniōm!3 - padoł ôsioł. - Cōż tak ryczysz?

- Musza dobro pogoda nawrōżyć,4 bo nasza pani wyprała koszulki ôd Pana Jezuska i musi ich wysuszyć; a jutro bydōm goście i gospodyni kozała słōżce5 uwarzić mie na zupa, bo je żech już stary, a zaczynōm sie tracić.6 Tōż rycza, wiela mōm siyły, podwiyl mi jeszcze życio styko.

- Ôch, rycerzu ze czerwiōnym puszym,7 - padoł ôsioł – pōdź lepszy z nami, idymy do Brymy, coby ôstać muzykantami, a ty mosz dobry głos i mōg byś sie przikuplować ku naszej ôrkestrze. Na śmierć dycko mosz jeszcze czas.

Kokotowi spodoboł sie tyn pōmyślōnek i sztyrze muzykanty ruszyli do kupy w dalszo drōga.

Dyć dō miasta było daleko, beztōż noc zastała ich w lesie. Ôsioł a pies legli se pod srogim strōmym, a kot i kokot ôbrali se plac na astach, kokot toć że na samej szpicy strōma, kaj czuł sie na zicher.8 Niż usnōł, ôbejrzoł sie jeszcze roz doōbkoła, a zdało mu sie, co widzi jakiś światło migać bez asty. Tōż zawołoł na kamratōw, co po blisku je mi sie zdo chałupa, bo widać światło.

- Muszymy zarozki tam iś – padoł ôsioł. - Spani w lesie niy ma wcale fajne.

Tōż ruszyli we drōga ku świetle a za chwila zejrzeli rozświytlōne ôkno chałupy ôd zbōjōw. Ôsioł piyrszy prziszoł ku ôknie a wejrzoł do izby.

- Cōż tam widzisz, klapouchu? – spytoł sie kokot.

- Co widza? - ôdpedzioł ôsioł. - Widza stōł przikryty, a na nim jodło i pici, a zbōje siedzōm doôbkoła stoła a sie kustujōm.9

- To by było coś dlō nas – dychnōł kokot.

- Ja, ja! Ôch, jak by to my siedzieli przi stole! - padoł ôsioł.

Po ôbradzie10 sztyrze kamracio znodli nareszczie knif,11 jako wygnać zbōjōw. Ôsioł ôprzōł sie przodnimi szłapami na ôkno, pies skoczōł ôsłowi na pukel, kot na pukel psowi, a kokot na głowa kotowi. Potym na jedyn znak zaczli wszyjscy ôroz muzyka; ôsioł ryczoł, pies szczekoł, kot mrauczoł, a kokot pioł; potym skoczyli bez ôkno do izby, aże szyby zabrzinczały. Zbōje porwały sie ze rykym, bo myślały, co to sōm nocnice,12 a ze srogim strachym uciykli do lasa. A sztyrze muzykanty siedli przi stole a zaczli jeś, choćby miesiōnc nic we pyskach niy mieli.

Jak sie już najedni do pełna, to pogasiyli światło, a poszli spać, kaj tam kerymu pasowało. Ôsioł legnōł se na kupce gnoja przed chałupōm, pies pod dźwiyrzami, kot na piecu we ciepłym hasiu, a kokot siod na dachu. A że byli zmochani drōgōm, tōż wartko uśli.

Jak przeszła pōłnoc, a zbōjce zejrzeli z daleka, że we chałupie niy ma już światła i wszystko zdało sie być spokojne, padoł herszt:

- Niy dōmy sie zagnać we kozi rōg! - a posłoł jednego ze zbōjōw, coby ôbadoł sytuacyjo.

Wywiadowca wloz po cichu do izby a prziszoł ku piecu, coby rozżygnyć13 światło. Zejrzoł po ćmoku blyszczeć sie śpypia ôd kota, myśloł co to sōm wōngle, tōż przitkoł ku nim kōnsek drzewka. Ale kot niy znoł błoznōw,14 skoczōł mu ku gymbie, a mocno przejechoł pō niyj pazurami. Zlynknyty zbōj skoczōł ku dźwiyrzōm, ale pies, co tam leżoł, ugryz go bez łydko,15 a jak przelatowoł bez plac, to ôsioł, co leżoł na kupce gnoja, kopnōł go porzōmnie16 zadnimi szłapami. A kokot, ôbudzōny ze spanio, skuli tego butlu, zapioł głośno:

- Kukuryku!

Tōż uciyk zbōj, wiela mioł siyły we nogach a pado do herszta:

- Ôch, we chałupie tej siedzi ôkropiczno17 heksa,18 co sie dō mie dała,19 a podropała mi gymba pazurami, przed dźwiyrzami stoji kaban20 ze nożym, co poharatoł mi łydko. Na dworze leży czorno potwora, co ciepła wy mie kulokym;21 na dachu zaś siedzi syndzia, co zawołoł: „Dejcie gizda tu!” Tōż uciyk żech, wiela mioł żech siyłōw.

Ôd tego czasu niy ôpowożyli sie zbōje prziś nazod ku chałupie, a sztyrym muzykantōm tak sie tam spodobało, co aże do śmierci z niyj niy poszli. A tyn, co Wōm ô tym ôpedzioł, sōm wszyjsko widzioł a słyszoł.

Fojerman

   1od „chytania”, polowania

2rolnika

3puchną

4przepowiedzieć

5służącej

6być niedołężnym, mieć sklerozę

7pióropuszem

8bezpiecznie

9pożywiają

10naradzie

11sposób

12demony nocne

13zaświecić

14żartów

15w łydkę

16porządnie

17okropna, straszna

18jędza, czarownica

19rzuciła się na mnie

20olbrzym

21kłodą drewna


 

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}