Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Statut – piyrszô wersyjô, zakłôd do dalszyj dyskusyje…

Statut Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“

z poprawkami przyjętymi na zebraniu dnia 9 maja 2008 r.


I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1.

 1. Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.

 2. Skrócona nazwa Towarzystwa brzmi Danga.

Art. 2.

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 2. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w skupiskach etnicznych Ślązaków.

 3. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o tożsamości śląskiej, chcących świadomie pielęgnować i rozwijać mowę (górno)śląską.

 4. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Oba rodzaje działalności zostaną rachunkowo wyodrębnione.

 5. Towarzystwo może się zrzeszać w krajowych i międzynarodowych organizacjach o takim samym lub podobnym zakresie działania. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.

 6. Towarzystwo nie tworzy kół terenowych.

 7. Siedzibą Towarzystwa jest Cisek.

 8. Do realizacji swoich celów Towarzystwo może zatrudniać pracowników.


Art. 3.

Symbolem Towarzystwa jest tęcza i orzeł górnośląski. Wzory i zasady używania symbolu określa Zarząd.


II. CELE I FORMY DZIAŁANIA


Art. 4.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej ukierunkowanej na:

 1. Ochronę i rewitalizację tradycyjnej śląskiej mowy oraz jej dalszy rozwój jako pełnowartościowego narzędzia komunikacji językowej we wszystkich dziedzinach życia;

 2. Przeciwdziałanie asymilacji językowej Górnoślązaków, w szczególności tendencjom zaniku mowy śląskiej na skutek mieszania się z polszczyzną standardową (interferencję);

 3. Podnoszenie prestiżu śląskiej mowy wśród ludności górnośląskiej oraz w życiu publicznym Górnego Śląska, kształtowanie pozytywnego wizerunku mowy śląskiej;

 4. Zachęcanie do aktywnego używania mowy śląskiej, stwarzania warunków do funkcjonowania przekazu międzypokoleniowego w rodzinach; Propagowanie wzorca świadomego bilingualnego wychowania dzieci w rodzinach śląskich oraz mieszanych;

 5. Powszechną edukację językowa Ślązaków, uświadamianie i uczulanie na zjawiska językowe prowadzące do zaniku śląszczyzny;

 6. Kształtowanie i promowanie wśród elit politycznych i gospodarczych regionu oraz wśród ogółu ludności Górnego Śląska, zarówno o korzeniach śląskich jak i nieśląskich, postawy akceptacji, życzliwości, wrażliwości i tolerancji wobec osób używających na codzień mowy śląskiej;

 7. Podwyższenie ogólnej śląskiej kultury językowej oraz propagowanie jej w środowiskach akademickich. Zachęcanie elit do świadomego, publicznego używania mowy śląskiej i dawanie przez to przykładu ogółowi Górnoślązaków;

 8. Wypracowywanie metod i koncepcji ochrony instytucjonalnej mowy śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa, placówek oświatowych oraz instytucji naukowych;

 9. Popularyzację mowy śląskiej w kulturze masowej regionu, (np. muzyka młodzieżowa, sport, kinematografia), oraz w prasie i w reklamie; propagowanie i używanie mowy śląskiej w programie masowych imprez kulturalnych;

 10. Doradztwo dla gmin, miast, podmiotów gospodarczych w dziedzinie używania mowy śląskiej w życiu publicznym lub działalności gospodarczej firm;

 11. Uwzględnienie mowy śląskiej w turystyce i w innych dziedzinach gospodarczych; kreowanie mowy śląskiej jako rdzennego i autentycznego wyznacznika decydującego o obliczu kulturowym regionu;

 12. Pracę nad kodyfikacją mowy śląskiej oraz nad programami nauczania jej w szkole oraz wypracowanie metod nauczania śląszczyzny, również z myślą o zainteresowanych, którzy nie wynieśli jej z domu (nauczanie śląszczyzny jako języka obcego);

 13. Propagowanie literatury w mowie śląskiej, w szczególności utworów literatury pięknej;

 14. Rozwijanie i propagowanie słownictwa w domenach językowych, które dotychczas były zarezerwowane dla „języka literackiego”;

 15. Nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego, oraz propagowanie jej decydującej (pozytywnej) roli w kształtowaniu tożsamości Górnego Śląska;

 16. Kształtowanie przychylnych śląszczyźnie postaw czynników administracji państwowej w regionie oraz uwzględnienie mowy śląskiej w urzędach;

 17. Organizowanie platformy dyskusyjnej i dyskusji w społeczności śląskiej na temat teraźniejszego i przyszłego oblicza językowego Górnego Śląska;


Art. 5.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność wydawniczą, również z uwzględnieniem tzw. nowych mediów i prasy;

 2. Działalność popularyzatorską i informacyjną, w szczególności przez wydawanie poradników językowych;

 3. Współpracę z naukowcami, w szczególności z dialektologami i lingwistami, również z pedagogami i nauczycielami;

 4. Współpraca z osobami, które zachowały śląską mowę na tyle, żeby móc stanowić wzór językowy dla ogółu społeczeństwa górnośląskiego, w tym ze śląskimi literatami mogącymi wykazać się dorobkiem literackim;

 5. Współpraca ze śląskimi organizacjami oraz towarzystwami politycznymi i kulturalnymi, które pielęgnują kulturę i tożsamość śląską;

 6. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami;

 7. Pozyskiwanie środków finansowych, państwowych, gminnych i od sponsorów prywatnych przeznaczonych na cele Towarzystwa;

 8. Działalność edukacyjną i kulturalną: organizowanie imprez, konferencji, wycieczek edukacyjnych itd.;

 9. Współpracę z podmiotami gospodarczymi i firmami prywatnymi;

 10. Organizowanie i aktywizację elit politycznych, intelektualnych, gospodarczych i naukowych;

 11. Wsparcie merytoryczne dla wszelkich inicjatyw na rzecz mowy śląskiej;

 12. Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

  1. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

  2. 58.11 Wydawanie książek

  3. 58.13 Wydawanie gazet

  4. 58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  5. 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  6. 58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  7. 58.19 Pozostała działalność wydawnicza

  8. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

  9. 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  10. 85.6 Działalność wspomagająca edukację

  11. 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  12. 72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  13. 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

  14. 63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  15. 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  16. 90.04 Działalność obiektów kulturalnych

  17. 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  18. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 13. Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

  1. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

  2. 58.11 Wydawanie książek

  3. 58.13 Wydawanie gazet

  4. 58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  5. 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  6. 58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  7. 58.19 Pozostała działalność wydawnicza

  8. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

  9. 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  10. 85.6 Działalność wspomagająca edukację

  11. 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  12. 72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  13. 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

  14. 63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  15. 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  16. 90.04 Działalność obiektów kulturalnych

  17. 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  18. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Art. 6.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Członkami Towarzystwa mogą być także obywatele innych państw zamieszkali w Polsce lub na terenie innych państw.


Art. 7.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. honorowych,

 3. wspierających.


Art. 8.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna w wieku od 16 lat, popierająca cele Towarzystwa, która złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską w formie pisemnej, uznając cele i Statut Towarzystwa.


Art. 9.

Uzyskiwanie członkostwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji.


Art. 10.

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która zasłużyła się dla rozwoju Towarzystwa lub mająca szczególne zasługi w dziedzinie ochrony i promowania śląskiej mowy.

 2. Decyzję o nadaniu tytułu honorowego członka podejmuje Zarząd.

 3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać tytuł Hónorowy Prezes Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga”.


Art. 11.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, uznająca Statut i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w działalności Towarzystwa.

 2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa, jest natomiast zwolniony od płacenia składek członkowskich.


Art. 12.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa;

 2. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa;

 3. Korzystania z pomocy Towarzystwa;

 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa;

 5. Używania symboli Towarzystwa;


Art. 13.

Obowiązki członków zwyczajnych Towarzystwa są następujące:

 1. Udział w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;

 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;

 3. Dbanie o dobre imię Towarzystwa;

 4. Regularne opłacanie składek członkowskich;

Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi.


Art. 14.

Wygaśnięcie członkostwa następuje w wyniku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia przez pisemne zgłoszenie Zarządowi;

 2. Skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania przez okres jednego roku składek członkowskich (członkowie zwyczajni) lub niewywiązywania się przez okres dwóch lat z zadeklarowanych świadczeń (członkowie wspierający);

 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu;

 4. Skreślenia z listy członków z powodu działania na szkodę Towarzystwa;

 5. Śmierci


Art. 15.

 1. Decyzję w sprawie wykluczenia z powodów zawartych w Art. 14 p. 3 i 4 podejmuje Zarząd większością dwóch trzecich głosów na podstawie pisemnego wniosku Prezesa Towarzystwa lub co najmniej 10 członków Towarzystwa. Wykluczenie z pozostałych powodów następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 28 dni od dnia doręczenia decyzji. Do czasu decyzji organu odwoławczego członek jest automatycznie zawieszany. Uchwała organu odwoławczego jest ostateczna.


IV. WŁADZE TOWARZYSTWA


Art 16.

 1. Władzami Towarzystwa są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd Towarzystwa,

  3. Komisja Rewizyjna,

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.

 2. Wybory do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Można odstąpić od tajności głosowania, jeżeli odpowiedni wniosek zyska poparcie wszystkich zebranych członków Towarzystwa.

 3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu w sprawach szczegółowych stanowią inaczej.


Art. 17.

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne zwoływane jest co 2 lata przez Zarząd Towarzystwa. Termin, miejsce obrad i planowany program Zarząd podaje do wiadomości członków w sposób skuteczny co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.

 4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może zostać zwołane przez Zarząd w każdym czasie

  1. z inicjatywy Zarządu,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

 5. W przypadku, kiedy z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wystąpi Komisja Rewizyjna lub członkowie Towarzystwa (patrz p. 4 b i c), Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie w terminie najdalej 28 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Zarząd, nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 6. Termin, miejsce obrad i planowany program nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków organ zwołujący podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

 7. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków są następujące:

  1. ustalenie wytycznych działania Towarzystwa;

  2. podejmowanie uchwał;

  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

  4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz i ustalanie regulaminu ich działania oraz udzielania absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  5. decydowanie o sprawach nie uregulowanych Statutem;

  6. uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa;

  7. uchwalenie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa;

  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Towarzystwa.

 8. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy udziale co najmniej połowy członków.

 9. Jeśli Walne Zgromadzenie Członków zwołane w normalnym trybie nie może być prawomocne z powodu braku quorum, Zarząd zwołuje Zebranie powtórnie w trybie przewidzianym w Art. 17 p. 6. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.


Art. 18.

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 7 członków. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Zarząd Towarzystwa tworzą:

  1. Prezes Towarzystwa;

  2. wiceprezes Towarzystwa;

  3. sekretarz Towarzystwa;

  4. skarbnik Towarzystwa;

  5. członkowie Zarządu Towarzystwa.

 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Towarzystwa, wybierany na 2-letnią kadencję w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków.

 5. Pozostali członkowie Zarządu Towarzystwa wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków na 2-letnią kadencję w odrębnym głosowaniu tajnym.

 6. Podział pozostałych funkcji w Zarządzie (prócz Prezesa) następuje poprzez głosowanie jawne członków Zarządu.

 7. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. bezpośrednie kierowanie działalnością Towarzystwa;

  2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

  3. realizowanie uchwał;

  4. uchwalanie wysokości składek;

  5. opracowywanie budżetu Towarzystwa;

  6. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

  7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa;

  8. przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków;

  9. przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych;

  10. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

 8. Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes lub wiceprezes Zarządu.

 9. Skarbnik Towarzystwa odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji finansowej działalności Towarzystwa.

 10. Sekretarz Towarzystwa odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji działalności Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa (za wyjątkiem dokumentacji finansowej) oraz za komunikację Zarządu z członkami Towarzystwa.

 11. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa.


Art. 19.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie komisji:

  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

  2. nie być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

  3. pełnią swą funkcję honorowo.

 2. Komisję rewizyjną wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków na 2-letnią kadencję. Składa się ona z Przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Komisja powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na rok.

 4. Do zadań komisji należy:

  1. wykonywanie kontroli stałej całokształtu działalności programowej pod względem jej zgodności ze Statutem;

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Towarzystwa;

  3. kontrola działalności finansowej i majątkowej;

  4. rozstrzyganie sporów między Zarządem a członkami Towarzystwa w czasie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków;

  5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności

  6. stawianie wniosku o udzielenie absolutorium władzom Towarzystwa.

 5. Komisja Rewizyjna może zwołać nadzwyczajne posiedzenie władz Towarzystwa (Zarządu i Walnego Zgromadzenia).

 6. Podział funkcji w Komisji dokonywany jest przez głosowanie tajne, przeprowadzone przez członków Komisji.


Art. 20.

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Członkowie powołani w trybie kooptacji mogą stanowić co najwyżej połowę składu organu.


V. ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA


Art. 21.

 1. Majątek Towarzystwa pochodzi z:

  1. składek członkowskich;

  2. subwencji oraz dotacji;

  3. odsetek i innych dochodów z wkładów finansowych Towarzystwa;

  4. nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn, zapisów;

  5. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są:

  1. podpis Prezesa Towarzystwa lub skarbnika Towarzystwa lub innego członka Zarządu upoważnionego odpowiednią uchwałą Zarządu Towarzystwa, jeżeli wartość dysponowanego majątku nie przekracza 20 tys. zł,

  2. podpisy dowolnych dwóch z wyżej wymienionych osób, jeżeli wartość dysponowanego majątku jest większa od 20 tys. zł.

 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd na podstawie obowiązujących przepisów.

 4. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

  2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

  3. wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Towarzystwa;

  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 22.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Jeśli Walne Zgromadzenie Członków zwołane celu rozwiązania Towarzystwa nie może być prawomocne z powodu braku quorum, Zarząd zwołuje Zebranie powtórnie w trybie przewidzianym w Art. 17 p. 6. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 5. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu stosuje się przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz obowiązujące akty wykonawcze.

 6. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Towarzystwa.


 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}